مرتضی بحرانی

مدیر کل مرتضی بحرانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733322004

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدمهدی سیمرونی

معاون سلامت محمدمهدی سیمرونی

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدحسن رهنما

معاون توسعه مدیریت و منابع محمدحسن رهنما

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

نعمت الله رنجبر

بهداشت و مدیریت بیماری های دامی نعمت الله رنجبر

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

حسین احمدی

بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان حسین احمدی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

بهروز بهنامی

مدیر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری بهروز بهنامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733333006

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

کبری تمهید

مسئول دبیرخانه کبری تمهید

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733334270

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

مهدی تنگستانی

رئیس حراست مهدی تنگستانی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733323206

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

لیلا نصوری

رئیس امور مالی لیلا نصوری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733324584

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

رسول محمدی منش

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه رسول محمدی منش

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 07733323592

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

هادی سلیمی فرد

رئیس بازرسی هادی سلیمی فرد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

مهران باصولی

رئیس اداره عمومی مهران باصولی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرشته حقیقی

رئیس آموزش فرشته حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

حسن بازیار

رییس اداره قرنطینه حسن بازیار

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330447

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

عبدالرضا کللی

رییس اداره روابط عمومی عبدالرضا کللی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733326684

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

کامران آبسالان فرد

رییس آزمایشگاه کنترل کیفی کامران آبسالان فرد

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733326684

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

یوسف سعادت

رییس اداره طیور یوسف سعادت

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

افشین محمدزاده

رییس ارزیابی عملکرد افشین محمدزاده

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733328456

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی