اهداف سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل استان ها و ادارات زیرمجموعه:

1. تأمین بهداشت، سلامت و فراهم کردن رفاه دام ، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی.

2. تأمین و تضمین بهداشت و سلامت فرآورده‌های  دامی.

3. پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.

4. راهم کردن شرایط ورود به بازارهای جهانی، توسعه پایدار و سرمایه گذاری در بخش دام

5. اجرای الزامات ، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی سازمآن‌های بین المللی مرتبط

 

وظایف اساسی سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی استان بوشهر:

1. سیاست گذاری،برنامه ریزی،تدوین ضوابط ومدیریت شبکه های مراقبت بیماری‌های دامی نظیر شبکه های ملی مراقبت بیماری‌های حیوانی (خاکزی)، بیماری‌های حیوانی(آبزی) و بیماری‌های مشترک انسان و حیوان   

2. انجام اقدامات و هماهنگی های لازم با واحدهای تابعه استانی برای شناسایی کانون بیماری‌های دامی و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها. 

3. سیاست گذاری ، برنامه ریزی ونظارت برای تامین بهداشت دام از طریق کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های واگیردار و قرنطینه ای دام.

4. انجام اقدامات وهماهنگی های لازم برای مبارزه با بیماری‌های مشترک دام بین انسان و حیوان با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح.

5. سیاست گذاری، برنامه ریزی ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی برای ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های  دامی( ملی و بین المللی) و صدور مجوزهای بهداشتی مرتبط.

6. سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی درکارخانه‌های تولید خوراک دام ،کشتارگاه ها وکارخانه های تولید وفرآوری محصولات دامی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

7. بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده‌های  خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع(از مزرعه تا سفره مصرف کننده) .

8. سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی درمحیط های زندگی،پرورش ونگهداری دام وسایرتاسیسات مربوطه.

9. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات اجرایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیر واگیر از جمله بیماری‌های متابولیک ، مسمومیت ها و...

10. مدیریت اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی برای کنترل ، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های فرامرزی باهماهنگی واحدهای ذی ربط.

11. راه اندازی شبکه ملی تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل‌کشور.

12. سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت بحران و واکنش های سریع برای بهداشت دام و ایمنی مواد غذایی در سطح ملی.

13. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات پیشگیرانه و کنترلی بیماری‌های واگیر دار و قرنطینه ای در حیوانات وحشی و پرندگان آزادپرواز با همکاری مراجع داخلی و بین المللی مرتبط .

14. سیاست گذاری و تعیین انواع مختلف حیوانات خانگی بی خطر برای جامعه و اعمال ضوابط بهداشتی و راهبری مراکز بهداشتی درمانی بخش غیر دولتی دامپزشکی برای صدور شناسنامه این حیوانات و ایمن سازی مستمر آنان در برابر بیماری‌های واگیردار.

15. برنامه ریزی ومدیریت شبکه ملی ثبت انواع داروها ، فرآورده‌های  بیولوژیک، واکسن ها، سرم ها ضد عفونی ها ، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه.

16. سیاست گذاری و تعیین ضوابط تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی و استاندارد گذاری آنان و تدوین مقررات و آیین نامه های لازم و اعمال انان برای پرهیز و اجتناب از آزار حیوانات وبه حداقل رساندن مطالعات in vivo (حیوانات زنده).

17.     سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط برای رعایت حقوق حیوانات و تامین رفاه دام ودستیابی به تولیدات ارگانیک دامی با تاکید بر ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی در این‌رابطه.

18. شناسایی و تعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک.

19. ایجاد پست های قرنطینه در داخل کشور و پایانه های مرزی به منظور اعمال مقررات بهداشتی و قرنطینه ای .

20. سیاست گذاری،ْ برنامه ریزی و نظارت بر امور تشخیص و درمان بیماری‌های دامی .

21. ایجاد وتوسعه کمی وکیفی شبکه های مختلف آزمایشگاهی تشخیص وکنترل کیفی به منظور حمایت شبکه مراقبت بیماری‌های دام و آبزیان واستانداردسازی آن‌ها.

22. تدوین ومدیریت برنامه ملی اعتبار بخشی آزمایشگاه های دامپزشکی کشور(تحقیقاتی- اجرایی - دولتی- غیردولتی ).

23. برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با بیوتکنولوژی وطب مکمل در دامپزشکی.

24. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به پسماندهای دامپزشکی .

25. تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی و اجرایی بهداشتی و قرنطینه ای (ملی ، منطقه ای و بین المللی )دامپزشکی .

26. سیاست گذاری،برنامه ریزی و استقرار و گسترش شبکه های ملی تشخیص بقایای دارویی درفرآورده‌های  دامی بمنظور اجرای برنامه های ملی کنترل بقایای دارو،آنتی بیوتیک،سموم،آفت کش ها،فلزات سنگین و ...

27. برنامه ریزی درجهت مدیریت فرایند تولید،فرآوری،ورود وصدور،نگهداری و توزیع انواع دارو ، واکسن، سرم ، ضدعفونی کننده ها، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه آن‌ها و کارایی این نهاده ها.

28. انجام نظارت های موثر برمراکز و کارخانه های تولیدوفرآوری،ورود ،صدور و توزیع انواع دارو ، واکسن، سرم، ضدعفونی کننده ها، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه موردمصرف دامپزشکی.

29. برنامه ریزی وهماهنگی ترویج و انتقال آخرین یافته های بهداشتی ، قرنطینه ای و امنیت زیستی دامپزشکی به بهره‌برداران مرتبط ازطریق واحدهای عملیاتی تابعه.

30. برنامه ریزی وهماهنگی بمنظور آموزش و اطلاع رسانی در امر بهداشت عمومی.

31. برنامه ریزی وهماهنگی بمنظور توسعه سطح دانش،فن آوری مهارت های دامپزشکی ازطریق ایجاد ارتباط مستمر و موثر بامراکز ونهادهای تحقیقاتی ومشارکت با مراکز آموزشی و تحقیقاتی در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی .

32. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان .

33. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه و آموزش بخش غیردولتی در حوزه دامپزشکی وصدورپروانه های لازم ونظارت برعملکردآن‌هاباهمکاری مراجع ذیربط.

34. مشارکت فعال در کنفرانس های داخلی و بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس ها و همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی و دامپزشکی.

35. تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکزدامداری کشور.

36. تهیه وسایل و لوازم فنی ، داروها، واکسن، سرم ، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی از داخل یا خارج از کشور و عرضه آن به مصرف کنندگان به قیمت تمام شده یا به صورت بلاعوض(برابربند13 قانون سازمان دامپزشکی کشور).

37. برنامه ریزی و نظارت بمنظوراجرای مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مربوط به بهداشت دام در سطح کشور.

38. همکاری با نهادهای مرتبط در ذبح و صید شرعی .

 

 پدافند غیرعامل

1. تشکبل کمیته ها و کار گروهای مربوطه در خصوص آمادگی و تصمیم گیری در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با تهدیدات زیستی و بیو تروریسم.

2. تهیه و تدوین و تصویب طرحها و پروژه ها ی اجرایی مقابله با تهدیدات زیستی توسط ستاد مرکزی و ادارات کل دامپزشکی استانها.

3. برگزاری و انجام عملیات مانورهای مقابله ای و آمادگی در شرایط بحران و تهدیدات زیستی ( بیوتروریسم و چالش های بیو لوژیکی)

4. تهیه طرحهای طبقه بندی مراکز دامپزشکی (حساس ، مهم) به منظور رعایت الزامات پدافند غیر عامل مانند: آزمایشگاه مرکز تشخیص و کنترل دارو و مواد بیولوزیک ، مرکز بررسی بیماری های دامی گلمکان خراسان رضوی ، مرکز بررسی بیماری های طیور دوک مازندران و مرکز نگهداری ذخایر استراتژیک واکسن و فراورده های بیولوژیک.

5. آموزش و فرهنگ سازی امور پدافند غیر عامل برای کارشناسان و مدیران در سطح سازمان و استانها و برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی.

6. اجرای پروژه های بیو بانک بعنوان استاندارد جهت تهیه واکسن ، آنتی ژن ، کیت های آزمایشگاهی به منظور آمادگی لازم در مقابله با هرگونه تهدیدات زیستی و بیو تروریسمی.

7. تقویت و تجهیز و آماده سازی اکیپ های واکنش سریع.

8. تشکیل اتاق بحران در سازمان مرکزی و ادارات کل دامپزشکی استانها .

9. تقویت و تجهیز پست های قرنطینه های مرزی در مقابله با ورود عوامل بیو تروریستی و تهدیدات زیستی.

10.  تهیه و اجرای طرح ایجاد شبکه امن انتقال داده و دیتا ( ایجاد شبکه اینترانت از طریق MPLS) جهت حفظ سیستمهای GIS و اتوماسیون در سازمان به منظور حفاظت از سیستم های فناوری اطلاعات و آمار.

11. اجرای پروژه ارتقاء سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در امور مراقبت و مبارزه با بیماری های دام ، طیور و آبزیان. 

 

دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

1. برنامه ریزی و هدایت امور مربوط به حوزه ریاست.

2. همکاری و هماهنگی با دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در امور دامپزشکی.

3. همکاری و هماهنگی با دفاتر درون سازمانی و برون سازمانی در اجرای برنامه ها و اهداف سازمانی.

4. فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم با کارکنان و مدیران دامپزشکی.

5. پاسخگوئی و پیگیری مشکلات ، درخواست ها و شکوائیه های ارباب رجوع از طریق معاونت ها، دفاتر ستادی و مدیران کل استآن‌ها.

6. پیگیری مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مسئولین کشوری و استانی و اعلام پاسخ به آن‌ها.

7. شناسائی و معرفی نیروهای متعهد و مستعد در حوزه های مدیریتی.

8. اظهارنظروارائه‌پیشنهاددرخصوص نصب‌وعزل‌معاونین و مدیران دفاترستادی وادارات کل‌دامپزشکی استآن‌ها.

9. برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای مأموریتهای مدیران سازمان به استان ها و خارج از کشور.

10. پیگیری درخواست ها و مشکلات ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها از طریق معاونت ها و دفاتر ستادی.

11. هماهنگی در جهت برنامه ریزی جلسات ریاست سازمان با مسئولین کشوری و مراجع ذیربط .

12. هماهنگی و برنامه ریزی لازم در انجام کلیه امور مرتبط با سازمان و ادارات کل .

13. برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات شورای هماهنگی مدیران کل دامپزشکی استآن‌ها.

14. هماهنگی و همکاری با استآن‌ها و دفاتر ستادی در مقابله با حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیر طبیعی و همچنین شرایط بحرانی.

15. همکاری در تدوین و تصویب قوانین و مقررات دامپزشکی .

16. نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران استآن‌ها و حوزه ریاست.

17. همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم.

18. انجام بازرسی دوره ای از واحدهای ملی و استانی برای سنجش عملکرد اقدام کنندگان مطابق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی سازمان، کشف مفاسد اداری و تهیه گزارش های لازم.

19. دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی .

20. بررسی، اظهارنظر و تائید پیش نویس بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها .

21. طرح و اقامه دعاوی در محاکم قضایی عمومی و اختصاصی بر علیه متخلفین از قانون سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه سازمان.

22. بررسی و اظهارنظر درخصوص پیش نویس آئین نامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دامپزشکی .

 

مدیریت حراست

1. انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای خط مشی امنیتی اطلاعاتی ابلاغ شده از سوی وزارت اطلاعات و حراست وزارت متبوع در حوزه های وظیفه ای حراست شامل: " حفاظت پرسنل" ، " حفاظت و امور ایمنی" ، "بررسی و اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات "و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های صادره از سوی حراست کل کشور.

2. برنامه ریزی در جهت آسیب شناسی مجموعه ادارات کل دامپزشکی به منظور رفع تهدیدها و حسن استفاده از فرصتها و ارائه راهکارهای مناسب در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت به تمامی مدیران و مراجع ذیصلاح.

3. بررسی و تعیین خط مشی ها و سیاست های راهبردی ، عملیاتی و استراتژیک حراست سازمان دامپزشکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه و هدایت امور در چهارچوب قوانین و مقرر ات در راستای نیل به اهداف خرد و کلان سازمان و ایجاد هماهنگی میان مدیران در تمامی سطوح سازمانی و هدایت و راهبری و کنترل آن‌ها در زمینه وظایف محوله .

4. ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی لازم در جهت ارائه به ریاست سازمان و اداره کل حراست وزارت متبوع در راستای اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها .

5. برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به ریاست سازمان مدیران مجموعه دامپزشکی کشور.

6.برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت های واحدها و نیروهای تحت سرپرستی و حراست ادارات کل دامپزشکی استان ها بمنظور حسن اجرای امور محوله .

7. تعیین و انتصاب مسئولین حراست اداره کل استآن‌ها و پاسخگویی به استعلام های واحدهای دیگر سازمان. 

8. ایجاد هماهنگی های لازم جهت شرکت درکمیسیون های برگزار شده در وزارت اطلاعات و اداره کل حراست سازمآن‌ها.

9. برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم  بمنظور جلوگیری از هرگونه نفوذ ، اخلال نظم و خرابکاری در جهت پیشگیری از حوادث و سوانح احتمالی .

10. کنترل و نظارت بر نگهداری اسناد محرمانه  بر حسب اهمیت و میزان لطماتی که از دستبرد افشای آن‌ها بر مصالح و امنیت کشور وارد می آید .

11. ایجاد دبیرخانه محرمانه بمنظور دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه ، کشف رمز ، اخذ دورنویس و پست های الکترونیکی محرمانه .

 (3-1) دفتر سازمآن‌های تخصصی ، روابط عمومی و امور بین الملل

1. تهیه و تدوین خط مشی ها ، سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت همکاری های بین المللی و سازمان های تخصصی و منطقه ای مرتبط با مباحث دامپزشکی .

2. بررسی ، گردآوری و تبادل اطلاعات علمی و فنی با سازمان های بین المللی ، منطقه ای وکشورهای طرف قرارداد مرتبط با امور دامپزشکی .

3. تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های اجرایی امور بین الملل و سازمان های تخصصی.

4. همکاری و هماهنگی با دفتر امور بین الملل و منطقه ای وزارت جهاد کشاورزی جهت برقراری ارتباط منسجم وصحیح بین المللی مرتبط با امور دامپزشکی .

5. همکاری در تدوین و ارائه پیش نویس لوایح و آئین نامه های مورد نیاز و اظهارنظر در خصوص طرح ها و لوایح مربوطه.

6.    مطالعه و بررسی توانمندی های فنی و تخصصی سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای، همکاری در بررسی و نیازسنجی آموزشی دامپزشکی و برنامه ریزی و پیگیری در جلب همکاری های بین المللی و منطقه‌ای و استفاده از فرصت های آموزشی این سازمان ها.

7. برنامه ریزی در جهت برگزاری اجلاس ها، دوره های آموزشی و همایش های بین المللی.

8. انجام اقدامات لازم جهت تشریفات ورود مهمانان خارجی سازمان دامپزشکی کشور مانند اخذ ویزا، مصوبه و ...

9.  نیز شرکت مدیران و کارشناسان سازمان در مجامع بین المللی، دیدارهای رسمی، همایش ها، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها و ماموریت های اداری.

10. تهیه، تدوین پیگیری و تصویب تفاهم نامه ها، پروتکل ها و موافقت نامه های مشترک با سازمان های بین‌المللی و منطقه‌ای وکشورهای طرف قرارداد در چارچوب وظایف سازمان و ضوابط و مقررات بین‌المللی .

11. مشارکت در تدوین و تصویب قوانین، مقررات، ضوابط بین الملل و دستورالعمل های اجرایی بهداشت دام و دامپزشکی در سازمان جهانی بهداشت دام، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، کمیسیون تولید و بهداشت دام آسیا و اقیانوسیه، سازمان بهداشت جهانی، برنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام مدیترانه، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، کمیسیون تدوین مقررات مواد غذایی ( کدکس الیمنتاریوس ) و ...

12. همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی بین‌المللی.

13. همکاری و پیگیری عضویت سازمان دامپزشکی در سازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط و انجام امور مربوطه.

14. تهیه و ارسال گزارش رخداد بیماری ها و عملکرد پروژه های مشترک به سازمان های بین المللی، منطقه‌ای و کشورهای طرف قرارداد .

15. انجام اقدامات لازم جهت اجرای سیاست های اطلاع رسانی دولت مختص به مباحث مرتبط با دامپزشکی .

16. ایجاد هماهنگی لازم جهت برقراری ارتباط با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخش‌های  مختلف در سازمان و واحدهای استانی آن .

17. انجام اقدامات لازم جهت پاسخگویی رفع ابهامات موجود واطلاع رسانی صحیح درخصوص سازمان و مباحث پیرامون امور دامپزشکی.

18.   اتخاذ تدابیر مناسب در جهت ایجاد حسن رابطه بین کارکنان ومسئولان سازمان ازطریق برگزاری جلسات داخلی.

19. جمع آوری اطلاعات جهت سنجش، تحقیق وبررسی افکارگروه های موردنظر داخل وخارجی درباره سازمان وافکارسنجی عمومی ودستگاهی .

20.   کنترل و نظارت برانتشارات ونشریات سازمان .

21.   ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای مناسب مراسم ومناسبت ها .

 

(1) معاونت بهداشتی و پیشگیری

1. مطالعه، بررسی، سیاستگذاری و مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر برنامه ها ، طرح‌ها ونیروهای کنترل ، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های واگیر دار وقرنطینه ای دام .

2. مطالعه، بررسی، سیاستگذاری ومشارکت در برنامه ریزی ونظارت بر برنامه ها ، طرح ها و پروژهای مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان.

3. مطالعه، بررسی، سیاستگذاری و مشارکت در برنامه ریزی ونظارت بر برنامه ها ، طرح ها و پروژه های بهداشتی، قرنطینه ای و امنیت زیستی دام و فرآورده‌های  دامی

4. مطالعه ، بررسی، مشارکت در تدوین ، پیگیری ونظارت برای استقرار سیستم مراقبت بیماری‌های دامی (‌دام ، طیور ، آبزیان ، زنبور عسل کرم ابریشم و ......... )

5. مطالعه، بررسی، مشارکت و نظارت در تدوین دستورالعمل های فنی واجرایی بهداشتی و پیشگیری بیماری‌های دامی و ابلاغ آن‌ها

6. مطالعه، بررسی، سیاستگذاری ونظارت در تدوین دستورالعمل های فنی واجرایی بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاه ها ، مراتع ، آبشخورها ، محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام وابلاغ آن‌ها

7.   مطالعه، بررسی، سیاستگذاری، مشارکت و نظارت در تدوین دستورالعمل های فنی و اجرایی بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در کارخانه های تولید خوراک دام ، وابلاغ آن‌ها

8.   مطالعه و بررسی، سیاستگذاری، مشارکت ونظارت در تدوین ودستورالعمل های فنی واجرایی برنامه های ملی کنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت کش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوکلیندها، و ..... ) در فرآورده‌های  دامی و ابلاغ آن‌ها

9.   مطالعه، بررسی، سیاستگذاری و مشارکت و نظارت در تدوین دستورالعمل های فنی واجرایی و نظارت براعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای وامنیت زیستی در کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و فرآوری محصولات دامی

10. مطالعه،بررسی واعلام نیاز دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی وبرنامه ریزی ونظارت و پیگیری برای تامین آن‌ها

11.مطالعه ، بررسی وهمکاری در تعیین تعداد وترکیب نیروی انسانی متخصص دامپزشکی مورد نیاز در  بخش‌های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی .

 

 (1-1) دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

1. مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه راهبردی برای بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری‌های دامی با اولویت بیماری‌های اخطار کردنی و نظارت، ارزیابی و ممیزی آن‌ها.

2. مطالعه ، سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های راهبردی برای بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و نظارت، ارزیابی و ممیزی آن‌ها.

3. مطالعه ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تدوین برنامه راهبردی برقراری سیستم مراقبت بیماری‌های دامی و قابل انتقال بین انسان و دام و نظارت ، ارزیابی و ممیزی آن.

4. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مبارزه با بیماری ها شامل : پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی بیماری‌های دامی ، بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و توسعه سیستم مراقبت بیماری‌های دامی .

5. تدوین دستورالعمل ها و ضوابط لازم برای بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری‌های دامی و بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و پیش بینی میزان عملیات سالیانه در قالب طرح های ملی.

6. جمع بندی ، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ادارات کل دامپزشکی استان ها در زمینه اجرای طرح ها پروژه ها ی مبارزه با بیماری‌های دامی.

7. مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت بیماری‌های واگیر دار در وحوش و حیوانات خانگی به ویژه در خصوص مخازن بیماری‌های دامی.

8. گردآوری ، پردازش، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های بیماری‌های دامی و بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام بمنظور انتخاب بهترین و موثرترین روش پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی این بیماری‌ها.

9. تدوین برنامه پیشگیری ، کنترل و ریشه کنی بیماری‌های نو ظهور (بازپدید و نوپدید) بومی (آندمیک) و غیر بومی(اگزوتیک) دامی.

10. بررسی و پیش بینی و اعلام نیاز وسائل ، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی ، واکسن و مواد بیولوژیک و داروهای ضدانگلی و سایر نهاده های دامی مورد نیاز در سطح کشور، ارزیابی و نظارت بر توزیع و مصرف آن‌ها.

11. مطالعه ، بررسی و اعلام نیازهای آموزشی مقطع دار، ضمن خدمت مورد نیاز شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی در امر بررسی مبارزه و مراقبت با بیماری‌های دامی و بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام.

12. مطالعه و مشارکت در اعلام تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماری‌های دامی و همکاری در اجرای آن‌ها.

13. همکاری در برگزاری همایش های علمی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی بیماری‌های دامی .

14. آنالیز خطر (ارزیابی خطر ، مدیریت خطر ، تعامل ارتباطی عوامل خطر) بیماری‌های بومی و غیر بومی (اندمیک و اگزوتیک)

15. همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مراقبت و مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام.

16. همکاری در برگزاری همایش های علمی منطقه ای ، ملی و بین المللی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام.

17. بررسی اپیدمیولوژیکی و شناسائی کانون بیماری‌های دامی و قابل انتقال بین انسان و دام و تعیین حغرافیای پراکندگی این بیماری‌ها در سطح کشور .

18. بررسی میزان بروز، شیوع و خسارات اقتصادی ناشی از بیماری‌های دامی و قابل انتقال بین انسان و دام.

19. بررسی وضعیت بهداشتی چراگاه‌ها، آبشخورها، محل نگهداری ، مراکز تجمع ، میادین دام، کشتارگاه‌ها و سایر تاسیسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بیماری.

20. مطالعات اپیدمیولوژیکی تعیین وضعیت بیماری‌های اگزوتیک(غیر بومی).

21. ارزیابی اثرات حاصله از کاربرد واکسن ها، موادبیولوژیک، سموم و داروهای مورد استفاده در طرح ها وپروژه های مربوط به بررسی و مبارزه با بیماری‌های دامی.

22. کسب آخرین اطلاعات علمی و فنی از منابع داخلی و خارجی در مورد بیماری‌های دامی.

23. تهیه داده ها و اطلاعات بیماری‌های دامی و قابل انتقال بین انسان و دام جهت ارسال به سازمان های بین‌المللی نظیر WHO,FAO,OIE و...

24. تنظیم و تدوین و ارائه گزارش های ، بولتن و سیمای بیماری‌های دامی .

25. بررسی ، همکاری و پیگیری برای افزایش سطح پوشش بیمه دام.

 

(2-1) دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

1. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی مبارزه با هریک از بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیری اجرای آن‌ها.

2. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی ایجاد سیستم مراقبت از هریک از بیماری‌های واگیر دار طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیری اجرای آن ها.

3. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیری اجرای آن‌ها.

4. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت توسعه سیستم مراقبت بیماری‌های طیور ، زنبورعسل و کرم ابریشم

5. مطالعه و بررسی برای شناسایی علل و عوامل دخیل در بروز و انتشار بیماری‌های واگیردار طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و آنالیز خطر بیماری‌ها و نظارت و اقدام برای مقابله با آن‌ها.

6. مطالعه، جمع آوری و تحلیل اپیدمیولوژیک درخصوص موارد وقوع بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و ارائه راهکارهای اجرایی لازم.

7. بررسی، ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد برنامه های اجرایی مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و ارائه راهکار های مناسب برای توسعه و اصلاح فرآیندها .

8. مطالعه و اعلام تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و مشارکت و همکاری در اجرای آن‌ها .

9. مطالعه، بررسی و اعلام نیازهای آموزشی مقطع دار و ضمن خدمت مورد نیاز پرسنل در بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی برای بررسی ، مبارزه و مراقبت از بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم.

10. مطالعه، ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد سیستم مراقبت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم‌ابریشم و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح فرآیندها و افزایش توان استفاده از آخرین یافته های علمی و فن آوری

11. جمع بندی ،  بررسی و تحلیل علمی گزارش عملکرد برنامه ها ،  طرح ها و  پروژ ه های مبارزه  با  بیماری‌های طیور ،  زنبور عسل و کرم ابریشم .

12. مطالعه، تعیین و اعلام کمیت و کیفیت تجهیزات، لوازم ، امکانات ، نیروی انسانی، مورد نیاز برای افزایش توان تشخیص بیماری‌های دامی.

13. بررسی و پیش بینی تجهیزات ، لوازم ، امکانات و نیروی انسانی دارو و مواد بیولوژیک مورد نیاز برای اجرای برنامه ها، طرح ها، پروژه های بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم .

14. مطالعه، بررسی و جمع آوری داده ها و تحلیل علمی و همکاری در انجام آزمایشات فارمی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت دارو، سموم و مواد بیولوژیک .

15. جمع آوری و تنظیم گزارش میزان بروز و شیوع بیماری‌های واگیردار طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهت ارائه به سازمان های بین المللی مرتبط.

16.   تنظیم ، تدوین و ارائه بولتن گزارش بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم کشور.

17. مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت بیماری‌های واگیردار پرندگان وحشی و آزاد پرواز و خانگی به ویژه در خصوص مخازن و حاملین عوامل بیماریزا .

18. مطالعه و بررسی وضعیت آلودگی تالاب ها و مراکز تجمع پرندگان وحشی و آزاد پرواز به عوامل بیماریزا

19. مطالعه، بررسی و مشارکت برای ساماندهی مراکز عرضه پرندگان خانگی .

20. مطالعه، مشارکت، نظارت و پیگیری برای افزایش سطح ، پوشش بیمه طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم.

21. مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه اتحادیه ها و تعاونی‌های مرغداران، زنبور داران ونوغان داران) در راستای اصلاح و توسعه بهداشتی سیستم پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم.

22. همکاری در برگزاری همایش های علمی، ملی، منطقه ای و بین المللی مرتبط .

 

(3-1) دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان

1. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی مبارزه با هریک از بیماری‌های آبزیان و نظارت و پیگیری اجرای آن ها

2. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه راهبردی ایجاد سیستم مراقبت از هریک از بیماری‌های واگیر دار آبزیان و نظارت و پیگیری اجرای آن‌ها

3. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت مبارزه با بیماری‌های آبزیان و نظارت و پیگیری اجرای آن‌ها

4. مطالعه و تدوین برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه سیستم مراقبت بیماری‌های آبزیان

5. مطالعه و بررسی برای شناسایی علل و عوامل دخیل در بروز انتشار بیماری‌های واگیردار آبزیان و آنالیز خطر بیماری‌ها و نظارت و اقدام برای مقابله با آن‌ها

6. مطالعه ،جمع آوری و تحلیل اپیدمیولوژیک در خصوص موارد بروز بیماری‌های آبزیان و ارائه راهکارهای اجرایی لازم

7. بررسی،ارزیابی و تحلیل عملکرد برنامه های اجرایی مبارزه با بیماری‌های آبزیان و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه و اصلاح فرآیند ها

8.  مطالعه، بررسی و اعلام تحقیقات کاربردی موردنیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماری‌های آبزیان ، مشارکت و همکاری در اجرای آن‌ها

9. مطالعه، بررسی و اعلام نیازهای آموزشی مقطع دار و ضمن خدمت مورد نیاز در بخش های دولتی و غیردولتی دامپزشکی برای بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری‌های آبزیان

10. مطالعه ، ارزیابی و تحلیل علمی عملکرد سیستم مراقبت بیماری‌های آبزیان و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح فرآیندها و افزایش توان با استفاده از آخرین یافته های علمی و فن آوری

11. جمع بندی برای تحلیل علمی گزارش عملکرد و برنامه ها، طرح ها و پروژه های مبارزه با بیماری‌های آبزیان

12. مطالعه، بررسی و اعلام کمیت و کیفیت تجهیزات، لوازم ، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز برای افزایش توان تشخیص بیماری‌های آبزیان

13. بررسی و پیش بینی تجهیزات ، لوازم ، امکانات و نیروی انسانی ، دارو و موادبیولوژیک مورد نیاز برای اجرای برنامه ها، طرح و پروژه های بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری‌های آبزیان

14. مطالعه، بررسی و جمع آوری داده ها، تحلیل علمی و همکاری در انجام آزمایشات فارمی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت دارو، سموم و مواد بیولوژیک

15. جمع آوری و تنظیم گزارش میزان بروز و شیوع بیماری‌های واگیردار آبزیان جهت ارائه به سازمان های بین المللی مرتبط و ارائه بولتن گزارش بیماری‌های آبزیان کشور به مراجع ذیصلاح

16. مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت بیماری‌های واگیردار آبزیان در رودخانه ها،آب بندان، آبگیرها، دریاچه ها و دریاهای کشور به ویژه از نظر بیماری‌های اخطار کردنی و حاملین عوامل بیماریزا

17. مطالعه و بررسی وضعیت آلودگی آبگیرها، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاهای کشور به عوامل بیماریزا

18. مطالعه ،بررسی ،برنامه ریزی و مشارکت در ساماندهی و ارتقاء سطح بهداشتی و امنیت زیستی در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان

19. مطالعه ، مشارکت ، نظارت و پیگیری برای افزایش سطح پوشش بیمه مراکز تکثیر و پرورش آبزیان

20. مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه اتحادیه ها و تعاونی‌های آبزی پروری ، مراکز علمی و دانشکده ها و موسسات تحقیقاتی ) در راستای اصلاح و توسعه بهداشتی سیستم های تکثیر و پرورش آبزیان

21. برنامه ریزی و پیگیری جهت ارتقاء زیرساخت ها و ساختارهای بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان کشور در راستای عملیات بهینه آبزی پروری (CAP)

22. برنامه ریزی جهت مدیریت جامع بیماری‌های آبزیان در سطح کشور

23. برنامه ریزی و پیگیری جهت جلوگیری و پیشگیری از ورود بیماری‌های غیربومی به کشور

24. برنامه ریزی و امکان سنجی احداث و تجهیز آزمایشگاه تشخیص بیماری‌های آبزیان در سطح‌کشور

25. مطالعه و بررسی آخرین یافته های علمی از طریق منابع معتبر داخلی و خارجی جهت ارتباط با مراجع بین المللی مرتبط از جمله NACA,OIE,FAO و ...

26. مطالعه و بررسی آخرین وضعیت بهداشت و بیماری‌های آبزیان در کشورهای همجوار و همسایه و جمع بندی و جمع آوری اطلاعات سازمان های مختلف بین‌المللی و تجزیه و تحلیل آن‌ها.

 

 (4-1) دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

1. مطالعه و تحقیق در تدوین و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاه‌ها، مراتع، آبشخورها، محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام

2. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعمال ضوابط بهداشتی -قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاه‌ها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوطه به پرورش دام

3. مطالعه، سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی کنترل بقایای (دارو، هورمون، متابولیت های قارچی، رادیونوکلئیدها، دیوکسین ها، بی کلرو فنینل ها، سموم، آفت کش ها، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی) در فرآورده‌های  دامی

4. مطالعه و برنامه‌ریزی، نظارت، پیگیری و استقرار سیستم کنترل بقایای (دارو، هورمون، متابولیت های قارچی، رادیونوکلئیدها، دیوکسین ها، بی کلرو فنینل ها، سموم، آفت کش ها، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی) در فرآورده‌های دامی

5. مطالعه و تحقیق در تدوین و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی در کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و فرآوری محصولات دامی

6. مطالعه و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعمال استاندارد ها، ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در کشتارگاه‌ها و کارخانه های تولید و فرآوری محصولات دامی

7. مطالعه و تحقیق به منظور سیاست گذاری تدوین برنامه راهبردی مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات بهداشت دام، سلامت خوراک دام و فرآورده‌های  دامی در سطح ملی

8. مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری استقرار سیستم مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات بهداشتی دام، خوراک دام و فرآورده‌های  دامی در سطح ملی

9. مطالعه، سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی خوراک دام و فرآورده‌های دامی از مرحله تولید تا عرضه

10. مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و اقدام برای بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی خوراک دام و فرآورده‌های  دامی از مرحله تولید تا عرضه

11. مطالعه، سیاست گذاری و تدوین و ابلاغ ضوابط تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی .

12. تدوین مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های لازم برای تامین رفاه حیوانات و تولید فرآورده‌های  دامی ارگانیک

13. مطالعه، سیاست گذاری،برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط رعایت حقوق حیوانات و تامین رفاه دام و حرکت به سوی تولیدات ارگانیک دامی با تاکید بر ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی

14. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری برای شناسایی و تعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامه های بهداشتی .

15. مطالعه،تحقیق و تدوین ضوابط در مورد پسماندهای دامپزشکی

16. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اجرای ضوابط پسماندهای دامپزشکی

17. مطالعه و تدوین ضوابط و دستور العمل های بازرسی و کنترل کیفی گوشت در کشتارگاه‌ها و نظارت و پیگیری اجرای آن‌ها

18. مطالعه و تعیین امکانات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تشخیص و کنترل کیفی فرآورده‌های  دامی

19. مطالعه و اعلام تحقیقات کاربردی موردنیاز توسعه امنیت زیستی، کنترل کیفی و نظارت بر تولید تا عرضه فرآورده‌های  دامی و مشارکت در اجرای آن‌ها

20. مطالعه و اعلام آموزش های موردنیاز بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی برای اعمال ضوابط امنیت زیستی، کنترل کیفی و نظارت بر تولید تا عرضه فرآورده‌های  دامی و مشارکت در اجرای آن‌ها.

21. همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اجرای برنامه های بهداشتی - قرنطینه ای و امنیت زیستی

22. مطالعه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های بهداشتی - قرنطینه ای و امنیت زیستی دامپزشکی

23. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری ساماندهی کشتار دام های روستایی و کشتار در اعیاد و مراسم مذهبی.

24. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی نظارت، پیگیری ساماندهی بهداشتی دامداری‌های روستایی

25. همکاری و مشارکت در تدوین استاندارهای ملی مربوط به خوراک دام، فرآورده‌های  دامی، اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

26.   همکاری در برگزاری نشست ها و همایش های بین المللی،ملی و منطقه ای مرتبط

27.   همکاری در اعمال مقررات شرعی ذبح و صید .

 

 (5-1) دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

1. مطالعه، سیاستگذاری وتدوین دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی برای ورود وخروج و نقل وانتقال دام وفرآوردهای دامی ( ملی وبین المللی).

2. برنامه ریزی، نظارت، پیگیری واقدام برای اعمال ضوابط بهداشتی قرنطینه ای وامنیت زیستی برای ورود وخروج و نقل وانتقال دام و فرآورده‌های  دامی.

3. مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری واقدام برای استقرار شبکه ملی نظارت وکنترل برتردد دام و فرآورده‌های  دامی با استفاده از آخرین یافته های علمی و فن آوری.

4. مطالعه ومشارکت در سیاستگذاری وتدوین دستورالعمل ها وضوابط بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی برای واردات، صادرات ونقل وانتقال دارو، واکسن، سرم، ضد عفونی کننده ها سموم ومواد بیولوژیک ومواد اولیه آن‌ها.

5. برنامه ریزی، نظارت، پیگیری واقدام برای اجرای دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتی وقرنطینه ای وامنیت زیستی برای واردات، صادرات ونقل وانتقال دارو، واکسن، ضد عفونی کننده ها سموم ومواد بیولوژیک ومواد اولیه آن‌ها .

6. مطالعه و مشارکت در سیاستگذاری وتدوین دستورالعمل ها وضوابط بهداشتی ، قرنطینه ای و امنیت زیستی برای واردات، صادرات و نقل و انتقال خوراک دام وطیور وآبزیان مواد اولیه وافزودنی‌های مربوط به آن‌ها

7. برنامه ریزی، نظارت و پیگیری لازم برای اجرای دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتی، قرنطینه ای وامنیت زیستی برای واردات، صادرات ونقل وانتقال خوراک دام وطیور وآبزیان ومواد اولیه وافزودنی‌های مربوط به آن‌ها.

8. مطالعه ومشارکت در شناسایی وتعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامه های بهداشتی.

9. مطالعه، بررسی، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و اقدام برای ایجاد پست های قرنطینه درمناسب ترین نقاط مرزی و داخل کشور.

10.  مطالعه وتدوین دستورالعمل ها وضوابط وفرم‌های صدور گواهی نامه ها ومجوزهای بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت دام وفرآورده‌های  خام دامی ونظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

11. مطالعه و اعلام تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای توسعه سیستم های بهداشتی وقرنطینه ای دام وفرآورده‌های  خام دامی ومشارکت وهمکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط .

12. مطالعه و اعلام آموزش های مورد نیاز بخش دولتی وغیر دولتی دامپزشکی برای اعمال ضوابط بهداشتی، قرنطینه ای وامنیت زیستی واردات ، صادرات ونقل وانقتال دام و فرآورده‌های  خام دامی وهمکاری ومشارکت در اجرای دوره های آموزشی مرتبط.

13. همکاری در تدوین پیش نویس تفاهم نامه ها و پروتکل های بهداشتی با سایر کشورها

14. شرکت در نشست ها و سمینارهای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی

15. مطالعه ،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر،ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش، رها سازی و ثبت انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد

16. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزیابی خطر و مدیریت خطر ونیز ممیزی و تدوین ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با آن‌ها، همچنین مشارکت در تدوین ضوابط تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش، رها سازی انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

17. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل برای صدور پروانه جهت کارخانجات تولیدکننده و یا مجوز تولید برای هرقلم از انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن ونظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

18. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، تدوین ضوابط و دستورالعمل برای استقرار و توسعه شبکه ملی ثبت انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

19. کنترل، نظارت، بازرسی، ممیزی کارخانجات تولیدکننده ، صادر و واردکننده ، توزیع، پخش، نگهداری، فروش و رها سازی انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

20. مطالعه، نظارت، بررسی و ثبت انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می‌باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط.

21. مطالعه، نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی اثرات زیانبار مرتبط با انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط .

22. مطالعه ، نظارت، تهیه وتنظیم برنامه تولید ، توزیع ، فروش و رها سازی انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید وحفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد (در صورت نیاز).

23. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، تدوین ضوابط و دستورالعمل جهت صدور پروانه شرکت‌های  وارد و صادر کننده توزیع ، پخش ، نگهداری ، فروش و رها سازی یا صدور مجوز مرتبط برای هر قلم از انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.

24. نظارت، هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل‌های دفتر به ادارات دامپزشکی استآن‌ها در خصوص دستورالعمل‌ها و شرایط تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش و رها سازی انواع موجودات ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.

25. نظارت، مطالعه، بررسی، تحلیل و جمع بندی گزارش های ارسالی از سوی ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها مبنی بر چگونگی اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی و نیز تصمیم گیری درخصوص نحوه نظارت و تکمیل دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط .

 

 (2) معاونت تشخیص و مدیریت درمان

1. مطالعه، سیاستگذاری و تدوین برنامه استراتژیک تولید، ورود، صدور و توزیع انواع دارو، سرم، ضدعفونی کننده ها، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی میباشد.

2. مطالعه، سیاستگذاری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهای تولید، واردات و توزیع وسایل و لوازم فنی، دارو ها، واکسن ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیک، سموم و مواد ضدعفونی کننده مورد مصرف دامپزشکی

3. مطالعه، برنامه ریزی و نظارت بر مراکز و کارخانه های تولید و فرآوری ورود و صدور توزیع انواع دارو ، مواد ضدعفونی کننده ها ، سموم ، مواد بیولوژیک و مواد اولیه آن‌ها که به نحوی از انحا مورد مصرف دامپزشکی میباشد.

4. مطالعه،سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر شبکه ملی نظارت بر تولید ، فرآوری ، ورود و صدور و توزیع انواع دارو، سرم، مواد ضدعفونی‌کننده، سموم، مواد بیولوژیک و مواد اولیه آن‌ها و کارایی این نهاده‌ها.

5. مطالعه، سیاستگذاری و برنامه ریزی استقرار و توسعه شبکه ملی ثبت انواع فرآورده‌های‌بیولوژیک، مواد ضدعفونی‌کننده، سموم و مواد اولیه

6. مطالعه و اعلام نیازها و اولویت های تحقیقات دامپزشکی و مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط.

7. سیاستگذاری و مشارکت در برنامه ریزی توسعه بخش غیردولتی دامپزشکی و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

8. سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تامین و توزیع وسایل و لوازم فنی داروها، مواد بیولوژیک ،سموم و مواد ضد عفونی کننده مورد نیاز برای اجرای طرح های و پروژه های سازمان .

9. مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری توسعه کمی و کیفی شبکه های مختلف آزمایشگاهی تشخیص و کنترل کیفی دامپزشکی .

10. مطالعه، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و پیگیری برنامه ملی اعتبار بخشی آزمایشگاه های بخش دولتی و غیر دولتی دامپزشکی

11. مطالعه، سیاستگذاری و پیگیری اجرای برنامه های مرتبط با بیوتکنولوژی در دامپزشکی.

12. مطالعه، سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت بر توسعه کمی و کیفی طب مکمل در دامپزشکی .

13. مطالعه، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر امور تشخیص و درمان بیماری‌های دام.

14. مطالعه، سیاستگذاری و پیگیری اجرای برنامه های مرتبط با امنیت زیستی در دامپزشکی.

 

(1-2) دفتر امور دارو و درمان

1. مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش و ثبت انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، مواد ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

2. مطالعه،بررسی و تدوین ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم،مواد ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

3. مطالعه، ، تدوین ضوابط ، دستورالعمل و صدور پروانه جهت کارخانجات تولیدکننده و یا مجوز تولید برای هرقلم از انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، مواد ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد ونظارت برآن‌ها

4. مطالعه،سیاستگذاری، نظارت، ارزیابی ، اظهار نظر ، تدوین ضوابط و دستورالعمل جهت صدور پروانه شرکت‌های  وارد و صادر کننده توزیع ، پخش ، نگهداری ، فروش یا صدور مجوز مرتبط برای هر قلم از انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.

5. مطالعه، ، تدوین ضوابط و دستورالعمل استقرار و توسعه شبکه ملی ثبت انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

6. کنترل، ممیزی ونظارت کارخانجات تولیدکننده، صادر و واردکننده، توزیع، پخش، نگهداری و فروش انواع دارو، واکسن و موادبیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم، پروبیوتیک و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

7. مطالعه، نظارت، بررسی و ثبت انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط

8. نظارت، هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل‌های دفتر به ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها در خصوص دستورالعمل‌ها و شرایط تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع ، پخش، فروش دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

9. مطالعه، بررسی، نظارت، تحلیل و جمع بندی گزارش های ارسالی از سوی ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها مبنی بر چگونگی اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی و تصمیم گیری درخصوص نحوه نظارت و تکمیل دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط .

10. مطالعه،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر،ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش و ثبت انواع تجهیزات و لوازم درمانگاهی‌ ونظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می‌باشد.

11. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه جهت کارخانجات وواحدهای تولید،توزیع،واردات،صادرات،بخش نگهداری وفروش و یا مجوز برای هرقلم از انواع تجهیزات و لوازم درمانگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

12. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، تدوین ضوابط و دستورالعمل برای استقرار و توسعه شبکه ملی ثبت انواع تجهیزات و لوازم درمانگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

13. مطالعه، نظارت، بررسی و ثبت انواع تجهیزات و لوازم درمانگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط .

14.   نظارت،هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل‌های دفتر به ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها در خصوص دستورالعمل‌ها و شرایط تولید ، واردات ، صادرات ، نگهداری ، توزیع ، پخش ، فروش انواع تجهیزات و لوازم درمانگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.

15. مطالعه،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر،ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی در خصوص بیمارستان، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مراکز درمانی،مایه کوبی ومراکز مشابه بخش خصوصی.

16. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل برای صدور پروانه در خصوص بیمارستان، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مراکز درمانی،مایه کوبی ومراکزمشابهبخش خصوصی.

17. مطالعه، نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی پروانه بیمارستان، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مراکز درمانی،مایه کوبی ومراکزمشابه بخش خصوصی.

18. نظارت ، مطالعه ، بررسی ، تحلیل ، جمع بندی گزارش های ارسالی از سوی ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها مبنی بر چگونگی اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی و تصمیم گیری درخصوص نحوه نظارت و تکمیل دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط درخصوص بیمارستان ، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها ، مراکز درمانی، مایه کوبی ومراکزمشابه بخش خصوصی.

 

(2-2) مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی

1. مرجعیت تایید تشخیص بیماری‌های مرضی دام، طیور، آبزیان،زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش در کشور و ارائه گزارش بروز بیماری‌های قابل گزارش (Notifible) به مقامات مسئول .

2. تایید و نظارت بر آزمایشات کنترلی مواد غذائی، دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک صادراتی و وارداتی و مطابقت آن با استانداردهای داخلی

3. شرکت در برنامه های کنترلی و نظارتی مراجع بین المللی(ممیزی و انجام آزمون های مقایسه ای در جهت نظارت فنی و ارزیابی فعالیت آزمایشگاه).

4. همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی نظیر WHO.OIE.FAO در چارچوب سیاست های سازمان دامپزشکی‌کشوردراجرای‌برنامه های مراقبت ومبارزه بابیماری‌های دامی درسطوح ملی،منطقه ای وبین‌المللی

5. تهیه و ایجاد بانک نگهداری نمونه های مثبت و استانداردهای داخلی در کشور.

6. بهره گیری از داده ها و اطلاعات آزمایشگاهی در ارزیابی روش های مبارزه با بیماری‌های دامی و ارائه نظرات مشاوره ای و فنی به دفاتر فنی .

7. انجام فعالیت های پژوهشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی در راستای بهبود، ارتقاء و به روز نمودن آزمون های تشخیصی در کشور

8. یکنواخت ، بهینه و به روز کردن روش های آزمایشگاهی تشخیص دامپزشکی موجود در کشور با تهیه و تدوین روش های اجرایی آزمون (SOP) و صحه گذاری (Validation) و تایید (Verification) آن‌ها

9. اجرای ضوابط و الزامات استاندارد (17025)و اعتبار بخشی کلیه آزمون های در حال انجام .

10.همکاری در تدوین NRP .

11. مرجع ذیصلاح برای تهیه مواد مرجع (Reference Material) ، تهیه استاندارد ملی در زمینه سوش های میکروبی ، کنترل مثبت و منفی ، آنتی ژن ، آنتی بادی و همچنین استانداردهای داروئی و فرآورده‌های  بیولوژیک برای استفاده در مرکز و سایر آزمایشگاه‌های دامپزشکی .

12.بهبود و ارتقای فعالیت های تشخیصی آزمایشگاهی با برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی برای دیگر آزمایشگاه های وابسته .

13.طراحی و اجرای پروژه های فنی تحقیقاتی با همکاری مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی.

14.ممیزی و نظارت بر عملکرد فنی آزمایشگاه‌های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی.

15. بهره گیری از پتانسیل و توانمندی آزمایشگاه‌های خارج از کشور در قالب تعیین آزمایشگاه های همکار و شرکت در آزمون های مقایسه ای و ...

16. همکاری در برگزاری همایش های علمی مرتبط

17. مطالعه،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر،ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش و ثبت انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی، آزمایشگاهی ونظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می‌باشد.

18. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزیابی خطر و مدیریت خطر ونیز ممیزی و تدوین ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با آن‌ها، همچنین مشارکت در تدوین ضوابط تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش انواع انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی، آزمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

19. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه جهت کارخانجات تولیدکننده و یا مجوز تولید برای هرقلم از انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی، آزمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

20. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، تدوین ضوابط و دستورالعمل برای استقرار و توسعه شبکه ملی ثبت انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی، آزمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

21. کنترل، نظارت، بازرسی، ممیزی کارخانجات تولیدکننده، صادر و واردکننده، توزیع، پخش، نگهداری و فروش انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی ، آزمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .

22. مطالعه، نظارت، بررسی و ثبت انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی، آزمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط .

23. مطالعه ، نظارت، تهیه وتنظیم برنامه تولید ، توزیع ، فروش انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی ، آ‌‌زمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد درصورت‌نیاز.

24. مطالعه ، نظارت، سیاستگذاری ، ارزیابی ، اظهار نظر ، تدوین ضوابط و دستورالعمل های صدور پروانه شرکت‌های  وارد و صادر کننده، توزیع ، پخش ، نگهداری ، فروش یا صدور مجوز مرتبط برای هر قلم از انواع تجهیزات و لوازم و مواد تشخیصی ، آزمایشگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.

25. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، تدوین ضوابط و دستورالعمل در خصوص مدیریت همکاری با آزمایشگاه‌های منطقه ای، بین المللی و جهانی تعیین آزمایشگاه‌های ملی وTwin labبا آزمایشگاه‌های خارج از کشور و ایجاد شبکه آزمایشگاهی کشوری.

26. مطالعه،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر،ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی در خصوص مراکز تشخیصی، آزمایشگاه های مرجع و بخش خصوصی.

27. مطالعه، نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل برای صدور پروانه در خصوص مراکز تشخیصی،آزمایشگاه های مرجع و بخش خصوصی.

28. مطالعه، نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی پروانه مراکز تشخیصی، آزمایشگاه های مرجع و بخش خصوصی.

29. ابلاغ دستورالعمل‌های دفتر به ادارات دامپزشکی استآن‌ها درخصوص مراکز تشخیصی، آزمایشگاه های مرجع و بخش خصوصی.

30. نظارت ، مطالعه ، بررسی ، تحلیل گزارش عملکرد آزمایشگاه‌های دولتی وغیردولتی

 

(3-2) دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا، دارو و فرآورده‌های بیولوژیک

1. مطالعه مستندات و سوابق علمی و کاربردی و اظهار نظر در خصوص کمیت، کیفیت ، اثر بخشی و بی خطری واردات و صادرات انواع دارو ، فرآورده‌های  بیولوژیک ، سرم ، مواد ضد عفونی کننده سموم ، خوراک دام وافزودنی های خوراک دام ، آنزیم‌ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن‌ها و همچنین مواد اولیه آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.

2. نیاز سنجی ، طراحی و تدوین دستورالعمل ها و روش‌های اجرای پژوهش های کاربردی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی و کارایی و اثر بخشی انواع دارو ، فرآورده‌های  بیولوژیک ، سرم ، مواد ضد عفونی‌کننده، سموم ، خوراک دام و افزودنی های خوراک دام ، آنزیم‌ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن‌ها و همچنین مواد اولیه آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و همکاری در اجرای آن‌ها.

3. مطالعه ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی برای جایگزینی روش‌های مناسب تر و یا کاهش مصرف انواع دارو ، فرآورده‌های  بیولوژیک ، سرم ها ، مواد ضد عفونی کننده سموم ، افزودنی‌های خوراک دام ، آنزیم‌ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن‌ها که دارای اثرات مخاطره آمیز می باشند.

4. گردآوری و مطالعه مستندات و سوابق علمی بررسی های میدانی و اظهار نظر در خصوص شرایط تولید ، نگهداری ، توزیع ، ، عرضه و مصرف انواع دارو ، فرآورده‌های  بیولوژیک ، سرم ها ، مواد ضد عفونی کننده سموم ، افزودنی‌های خوراک دام ، آنزیم‌ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن‌ها و همچنین مواد اولیه آن‌ها به به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد از نظر کمیت، کیفیت، اثر بخشی و بی خطری آن‌ها و همچنین همکاری با مرجع ذیصلاح برای کاهش ویا حذف عوارض نامطلوب و ناخواسته ناشی از کار در شرایط تولید، توزیع، نگهداری و عرضه آن‌ها بر روی انسان .

5. نیاز سنجی ، طراحی و همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی ، آزمایشگاهی و میدانی برای ارزیابی مخاطرات بهداشتی پرورش و نگهداری انواع دام.

6. گردآوری، مطالعه مستندات و سوابق علمی و کاربردی و اظهارنظر در خصوص کمیت، کیفیت و بی خطری واردات و صادرات انواع مختلف فرآورده‌های  دامی .

7. گردآوری، مطالعه مستندات و سوابق علمی و بررسی های میدانی و اظهار نظر در خصوص شرایط تولید ، نگهداری ، توزیع عرضه و مصرف انواع فرآورده‌های  دامی و کمیت، کیفیت و بی خطری آن‌ها و همچنین همکاری با مرجع ذیصلاح برای کاهش ویا حذف عوارض نامطلوب و ناخواسته ناشی از کار در شرایط تولید، توزیع، نگهداری و عرضه آن‌ها بر روی انسان .

8. گردآوری، مطالعه مستندات و سوابق علمی و کاربردی و اظهار نظر در خصوص کیفیت، کمیت و بی خطری واردات صادارت انواع موجودات و فرآورده‌های  تراریخته مورد مصرف دام و یا با منشاء دام.

9. ایجاد بانک اطلاعاتی و توسعه کمی و کیفی فایل‌های اطلاعاتی انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، مواد ضدعفونی کننده، سموم، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها ، و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشند و همچنین فرآورده‌های  غذایی با منشاء دامی و تجزیه و تحلیل دادها و تدوین و ارائه گزارش های لازم با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح.

10. مطالعه و ارائه مشاوره فنی و همکاری با بخش غیر دولتی در زمینه تولید، بازاریابی و صادرات انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، مواد ضدعفونی کننده، سموم، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها ، و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشند و همچنین فرآورده‌های  غذایی با منشاء دامی.

11. بررسی و مطالعه و اظهار نظر در خصوص گزارش ها و شکایت های ارجاع شده از مراجع ذیصلاح ویا سایر دفاتر سازمان در خصوص کیفیت و عوارض احتمالی ناشی از مصرف و یا استفاده انواع دارو، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، مواد ضدعفونی کننده، سموم، خوراک دام، افزودنی های خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها ، و نظایر آن‌ها که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشند و همچنین فرآورده‌های  غذایی با منشاء دامی.

12. مطالعه، نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی اثرات زیانبار مرتبط با انواع دارو ، فرآورده‌های  بیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، آنزیم‌ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط .

13. مطالعه، نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی انواع تجهیزات و لوازم درمانگاهی و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط .

 

 (3) معاونت توسعه مدیریت و منابع

1. طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازی‌ اداری‌ در سطح‌ ستاد سازمان و استآن‌های وابسته ‌.

2. بازنگری‌ و بهینه‌ سازی‌ نظام‌های‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌ سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌، هماهنگی‌ و...) و زمینه‌ سازی‌ برای‌ استفاده‌ از رویکردها و روش های‌ نوین‌ مدیریتی‌ درسطح‌ ستاد سازمان و استآن‌های وابسته‌ .

3. برنامه‌ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور رعایت‌ حقوق‌ شهروندی‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ سازمان ‌.

4. تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وری‌ و مدیریت‌ کیفیت‌ در سطح‌ سازمان ‌.

5. تعیین‌ سیاست ها و خط‌ مشی‌های‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهی‌ و بهبود فرایندها و روش‌های‌ انجام‌ کار، جذب‌، نگهداری‌ و بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ درستاد سازمان و ابلاغ به استآن‌های وابسته.

6. مطالعه‌، بررسی‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکیلاتی‌ ستاد سازمان و ادارات کل استآن‌های وابسته در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.

7. مطالعه‌، بررسی‌ و نظارت‌ بر تدوین‌ سیستم‌ها و روش های‌ انجام‌ کار متناسب‌ با مصوبات‌ شورایعالی‌ اداری‌ و اهداف‌ و برنامه‌های‌مرتبط با مباحث دامپزشکی .

8. مطالعه‌ ساختار سازمانی‌ و روش های‌ مدیریتی‌ مورد عمل‌ در بخش‌ دامپزشکی .

9. نظارت‌ بر اجرای‌ طرح‌های‌ طبقه‌ بندی‌ مشاغل‌ مصوب‌ و عنداللزوم‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ اصلاحی‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

10. انجام و اتخاذ تدابیر لازم در جهت مستند سازی املاک و دارائی های سازمان .

11. برنامه‌ ریزی‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ تعیین‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ با همکاری‌ واحدهای‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ در جهت‌ برآورده‌ ساختن‌ آن‌ها.

12. همکاری و هماهنگی با مراکز آموزشی در برنامه ریزی برای پرورش و آموزش نیروی متخصص مورد نیاز دامپزشکی .

13. نظارت‌ بر تهیه‌ و تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ در مورد امور اداری‌، مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ لازم‌ به‌ کلیه‌ واحدهای‌ ستاد و وابسته‌.

14.برنامه‌ریزی‌ در راستای‌ تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ آئین‌نامه‌های‌ مورد نیاز جهت‌ طرح‌ در مراجع‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ تصویب‌ آن‌ها.

15.نظارت‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ اداری‌ مالی‌ و استخدامی‌ در کلیه‌ واحدهای‌ ستادی‌ و وابسته سازمان .

16.نظارت‌ بر تنظیم‌، نگهداری‌ و رسیدگی‌ به‌ حساب‌ها در سطح‌ سازمان‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.

17.نظارت‌ بر هزینه‌ کرد کلیه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از جاری‌ و عمرانی‌ در حوزه‌ ستادی‌ .

18.برنامه‌ ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعیت‌ رفاهی‌ کارکنان‌ سازمان و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.

19.نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ تدارکاتی‌ و پشتیبانی‌ حوزه‌ ستادی‌ سازمان‌.

20.همکاری‌ با سایر معاونت‌ها و واحدهای‌ خارج‌ از مرکز در مورد رفع‌ موانع‌ و مشکلات‌ امور مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌.

21.مطالعه وتنظیم بودجه تفصیلی سالانه سازمان ومبادله موافقت نامه های مربوط واولویت بندی طرح‌ها وبرنامه ها .

22. مطالعه ، بررسی، تدوین واصلاح برنامه های زیربخش دامپزشکی وسیاست های استراتژیک سازمان وتطبیق آن باسیاست های کلان راهبردی کشور.

23.مطالعه، پیش بینی و تشخیص هزینه کرد اعتبارات موردنیاز و بررسی ونظارت پروژه ها،طرح ها وبرنامه هاوتعیین قیمت تمام شده خدمات .

24.سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت وپیگیری توسعه سرمایه گذاری وکارآفرینی دربخش دامپزشکی .

25.مطالعه،بررسی وارزشیابی برنامه ها،طرح ها،پروژه هاوفرآیندهای اجرایی وتنظیم وارائه گزارش های مقایسه ای وتحلیلی .

26.    سیاستگذاری، برنامه ریزی وتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع ملی موردنیاز.

27.سیاستگذاری وبرنامه ریزی برای آموزش بخش غیردولتی .

28.سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان.

29. ترویج وانتقال آخرین یافته های بهداشتی ، قرنطینه ای وامنیت زیستی دامپزشکی به بهره برداران مرتبط.

 

(1-3) اداره کل امور مالی وذیحسابی

1. مطالعه و همکاری در پیش بینی اعتبارات مورد نیاز.

2. سیاستگذاری ، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم مالی اصولی و علمی با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری

3. برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری اجرای قوانین ، مقررات و دستور العمل های مالی کشور در دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان

4. درخواست وجه و پیگیری وصول وجوه اعتبارات تخصیص یافته به سازمان

5. ثبت و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها، طرح ها، ..... مواد هزینه و اقدام برابر مفاد موافقتنامه های مبادله شده مربوط و تهیه گزارش های مالی لازم

6. تنظیم اسناد هزینه و لیست حقوق و مزایا و بیمه کارکنان و پرداخت آن‌ها

7. رسیدگی به اسناد هزینه و تطبیق آن با موازین قانونی و دستورالعمل های صادره از طریق مراجع ذیصلاح

8. برنامه ریزی ،نظارت و رسیدگی به حساب تنخواه گردان ادارات کل و واحدهای تابعه سازمان و سایر  حساب ها از جمله دارو و واکسن و ... و اسناد مربوطه

9. تنظیم فرم‌های مالیاتی و تکمیل و ارسال آن‌ها به حوزه های مالیاتی مربوطه

10.تنظیم و ارسال گزارش های مالی

11.برنامه ریزی ، نظارت و اقدام برای وصول و توزیع اوراق بهادار

12.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری ایجاد سیستم اصولی و ثبت و نگهداری اموال و تنظیم و ارائه گزارش های مربوطه .

 

 (2-3) اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

1. مطالعه و نیازسنجی تعداد نیروی انسانی وپیگیری جذب وتامین آن.

2. برنامه ریزی وتدوین سیستم اصولی وعلمی جذب ، جابجائی وتوزیع نیروی انسانی وپیگیری و نظارت بر اجرای آن.

3. برنامه ریزی، نظارت وپیگیری صدور احکام پرسنلی (مانند استخدام ، انتصاب ، تطبیق ، ارتقاء‌ ، ماموریت ، انتقال ، مرخصی وقطع رابطه استخدامی ، بازنشستگی ، خرید خدمت ، اخراج ، انفصال ، تعلیق ،  استعفاء ، فوت و برکناری و .....)

4. برنامه ریزی و نظارت بر ثبت ونگهداری اطلاعات پرسنلی با استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه.

5. برنامه ریزی، پیگیری و استقرار نظام امور علمی - ارزشیابی کارکنان ومدیران

6. نظارت وکنترل حضور و غیاب کارکنان .

7. برنامه ریزی و نظارت و اجرای قوانین ومقررات ودستورالعمل های اداری و استخدامی در واحدهای تابعه ستادی و استانی

8. مطالعه ، برنامه ریزی و پیگیری جهت افزایش انگیزه کاری کارکنان

9.  برنامه ریزی ، نظارت وپیگیری  امور مرتبط با تامین امکانات رفاهی و تسهیلات بانکی برای کارکنان ، تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی همکاران ، اموربیمه ای کارکنان ازطریق انعقادقراردادهای تکمیلی(درمان،عمر وحوادث)

10. مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام علمی و اصولی مکاتبات وبایگانی اداری

11. دریافت ، ثبت ، توزیع وارجاع کلیه نامه ها ومکاتبات وارده وصادره

12. ابلاغ و پیگیری اجرای آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان.

13.مطالعه و پیش بینی لوازم، تجهیزات و امکانات فنی و اداری مورد نیاز

14.برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری جهت تامین لوازم، تجهیزات و امکانات فنی و اداری مورد نیاز .

15.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده

16.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین، و توزیع ، نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان و فضای فنی و اداری

17.سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم انبار داری اصولی علمی با استفاده از فن آوریهای جدید

18.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین امکانات و لوازم مناسب برای محیط کار پرسنل

19.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بهسازی و بازسازی ساختمان و سایر وسایل و تجهیزات

20.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری کسب و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده طبیعی و غیر طبیعی

21.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین، نگهداری ، بازسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل سازمان .

22.مطالعه، برنامه ریزی و نظارت پیگیری تامین پرسنل خدماتی

23.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی

24.پیگیری جبران خسارات وارده بر اموال و دارایی های سازمان

25.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری توزیع مناسب و به هنگام لوازم ، تجهیزات و امکانات فنی و اداری

 

(3-3) دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادی

1. مطالعه ، بررسی وتدوین برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت زیر بخش دامپزشکی

2. مطالعه وپیش بینی اعتبارات مورد نیاز

3. مطالعه، بررسی واصلاح برنامه های اجرایی ارائه شده توسط دفاتر وحوزه های مختلف فنی واداری سازمان وتطبیق آن باسیاست های کلان واستراتژیک کشور وسازمان

4. مطالعه وبررسی امکانات ومنابع واولویت بندی طرح‌ها ، برنامه ها ونیازها وتهیه وتنظیم بودجه تفصیلی سازمان و تنظیم ومبادله موافقتنامه های مربوط

5. مطالعه، بررسی وجمع بندی داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقی از برنامه ها، طرح‌ها ، پروژه ها وبودجه های پیشنهادی

6. مطالعه وبررسی تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادی برنامه ها ، طرح ها و پروژه های پیشنهادی واجرایی

7. مطالعه، بررسی‌و نظارت پروژه ها وفرآیندها وارائه راهکارهای اصلاحی وتکمیلی به منظور افزایش بهره‌وری

8. مطالعه و بررسی به منظور تدوین سیاست های استراتژیک برای تمام پروژه ها وفرایندهای اجرایی

9. سیاستگذاری، برنامه ریزی ونظارت برای ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه های هماهنگ ومتناسب دامپزشکی در سطح کشور

10.سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری توسعه سرمایه گذاری وکارآفرینی در زیر بخش دامپزشکی

11.مطالعه ، بررسی و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، پروژه ها وفرآیندهای اجرایی وتنظیم وارائه گزارش های مقایسه ای و تحلیلی

12.همکاری در برگزاری همایش های علمی دامپزشکی

13.همکاری در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی دامپزشکی

14.همکاری در تدوین و اجرای پروژه های بیمه دام و فرآورده‌های  دامی

15.همکاری و مشارکت درتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع مالی موردنیاز

 

  (4-3) دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

1. سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار ونرم افزار مورد نیاز و سازماندهی و به روزرسانی سیستم هایاتوماسیون اداری و سایر سیستم ها و یکپارچه سازی آن‌ها ، اجرای طرح های تبدیل و ارتقاء سیستم های رایانه ای و نرم افزار، طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان دامپزشکی ومدیریت رفع نواقص سیستم های موجود.

2. مدیریت بهره برداری از شبکه و سیستم‌های اشتراک اطلاعات سازمان

3. برنامه ریزی وپیش بینی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و امنیت و افزایش مهارت های تخصصی مدیران و کارکنان و تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیکی.

4. تعیین خط مشی و چشم انداز ،اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی منظور تحقق سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی، کار از راه دور و اجرای سیاست های کلان در حوزه دولت الکترونیک با استناد به اسناد بالا دستی ، آیین نامه و مصوبات ابلاغی.

5. برنامه ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم های بدون کاغذ، در سازمان، ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد سازمان به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت های اصلی سازمان و ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل اطلاعات کارشناسان سازمان.

6. سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه سازمان به شبکه‌های خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن، تجزیه وتحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی، ارایه راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه و تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی مورد نیاز و رفع اشکالات در عملکرد سیستم امنیتی.

7. برنامه ریزی و پیگیری بمنظور ارائه و اجرای طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین ابلاغی ، دادان آگاهی به کارکنان سازمان در حفظ امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری، برای حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها وروش های مقابله با آن و اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه در راستای مقابله با تهدیدهای جدید و نظارت بر عملکرد آن‌ها برای انطباق با سیاست های امنیتی حفاظتی.

8. برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلندمدت و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش های ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی آن‌ها.

9. بررسی و مهندسی مجدد ماموریت ها و وظایف و فرایندهای اجرایی سازمان به منظور منطقی نمودن اندازه سازمان و بهبود روش‌ها ارائه خدمات با رعایت مفاد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

10.بررسی و تدوین برنامه نیروی انسانی سازمان به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی با همکاری واحد ذیربط و پیگیری لازم.

11.تعیین و انجام مطالعات لازم و پیگیری به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحد های تابعه و بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف سازمان درخصوص ایجاد و حذف واحد های تابعه ، سطوح و پست های سازمانی و تامین پست های سازمانی مورد نیاز و ارایه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

12.برنامه ریزی و پیگیری، نظارت و اجرای برنامه های استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری در سازمان توسعه و ترویج مفاهیم و فرهنگ تحول در سازمان .

13.مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی وتوسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری به مراجع ذیربط.

14.برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه.

15.نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر طرح ها، برنامه هاو فعالیت های فاوا و انطباق فعالیت ها با سیاست های کلی و ارایه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند.

16.مطالعه سیاستگذاری،برنامه ریزی،نظارت و÷یگیری برای استقرار سیستم اصولی وعلمی جمع آوری،آنالیز وتحلیل آمارها وگزارش عملکرد.

17.مطالعه وبرنامه ریزی وپایش مستمر بمنظورکنترل وتضمین کیفیت خدمات،منابع وتجهیزات.

18. نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مدیران .

19. برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره های آموزشی ،‌مبتنی بر نیازهای تعیین شده .

20. نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و ارزشیابی کیفیت آموزش و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی و تهیه و ارائه گزارش های لازم .

21. تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان.

22. همکاری در برنامه ریزی برای برگزاری ، بازآموزی و نوآموزی بخش غیر دولتی دامپزشکی .

23.نیاز سنجی آموزش‌های ترویجی بهره برداری مرتبط با دامپزشکی .

24.برنامه‌ریزی وپیگیری‌برای اخذ مجوزوبرگزاری دوره های آموزشی ترویجی براساس نیازهای تعیین شده.

25.نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی ترویجی و ارزشیابی کیفیت آموزش و بررسی اثر بخشی دوره های برگزار شده.

26.برنامه ریزی و پیگیری در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای تحصیل کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

27.برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره آموزشی خاص مدیران.

28.برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمون‌های تخصصی استخدام به منظور تعیین اثر بخشی آن‌ها و ارائه گزارش های لازم .

29.سیاستگذاری وبرنامه ریزی برای آموزش بخش غیردولتی

30.سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان.

31.ترویج وانتقال آخرین یافته های بهداشتی،قرنطینه ای وامنیت زیستی دامپزشکی به بهره برداران مرتبط.

32.همکاری وهماهنگی بامراکزآموزشی دربرنامه ریزی برای پرورش وآموزش نیروی متخصص موردنیاز دامپزشکی

لینک کوتاه