بیانیه ماموریت های اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

1- دستیابی به امنیت غذایی با کاهش عوامل خطر ساز ناشی از بیماریهای واگیر دامی و مشترک از طریق اجرای طرحهای جامع ریشه کنی بیماریها

2- بهبود شاخص های بهداشتی جامعه از طریق  مداخله و حضور موثر در " نظام سلامت " کشور با کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام و بیماری

3- ارتقاء موقعیت ملی و منطقه ای و جهانی در زمینه ارتقاء مزیت نسبی  تولیدات  دامی با رعایت استانداردهای بهداشتی جهت راهیابی به نظام تجارت

4- سیاست گذاری و برنامه ریزی کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام و بیماری های واگیر دامی

5- بهبود شرایط مدیریت بهداشتی و ارتقاء شرایط امنیت زیستی (Bio Security) در دامپروری کشور  

6- توانمندسازی تولید کنندگان و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و هدایت خدمات دامپزشکی در راستای اصول 3 ،29 و 43 قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و سیاستهای اجرایی اصل 44

لینک کوتاه