اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در سال 1343 با حداقل نیرو (3نفر) و به صورت اداره دامپزشکی شروع به کار کرد و در سال 1348- 1347 ، با مجوز استخدام به جذب پرسنل فنی پرداخت و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 58 به نام شبکه دامپزشکی استان بوشهر و سپس به صورت اداره کل در استان و با دریافت اعتبارات به انجام کلیه امور بهداشتی و کنترلی پرداخت . دامپزشکی استان بوشهر دارای 10 شبکه دامپزشکی شهرستان و مرکر ملی تشیخ بیماری های میگو می باشد .

اداره کل به همراه شبکه ها با وجود مشکلات فراوان و کمبود نیرو کارهای بسیار ارزنده ایی در راستای تحقق سلامت دام و طیور که متعاقب آن سلامت شهروندان را در پی دارد انجام می دهند .

اداره کل دامپزشکی استان بوشهر همکنون بیش از 170 نفر پرسنل در سراسر استان دارد.

 

اهداف و وظایف

اهداف:

 

 تأمین بهداشت، سلامت و فراهم کردن رفاه دام ، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی.

 تأمین و تضمین بهداشت و سلامت فرآورده‌های  دامی.

 پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.

 فراهم کردن شرایط ورود به بازارهای جهانی، توسعه پایدار و سرمایه گذاری در بخش دام

 اجرای الزامات ، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی سازمآن‌های بین المللی مرتبط

 

وظایف اساسی:

 سیاست گذاری،برنامه ریزی،تدوین ضوابط ومدیریت شبکه های مراقبت بیماری‌های دامی نظیر شبکه های ملی مراقبت بیماری‌های حیوانی (خاکزی)، بیماری‌های حیوانی(آبزی) و بیماری‌های مشترک انسان و حیوان   

 انجام اقدامات و هماهنگی های لازم با واحدهای تابعه استانی برای شناسایی کانون بیماری‌های دامی و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها. 

سیاست گذاری ، برنامه ریزی ونظارت برای تامین بهداشت دام از طریق کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های واگیردار و قرنطینه ای دام.

انجام اقدامات وهماهنگی های لازم برای مبارزه با بیماری‌های مشترک دام بین انسان و حیوان با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح.

 سیاست گذاری، برنامه ریزی ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی برای ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های  دامی( ملی و بین المللی) و صدور مجوزهای بهداشتی مرتبط.

سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی درکارخانه‌های تولید خوراک دام ،کشتارگاه ها وکارخانه های تولید وفرآوری محصولات دامی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده‌های  خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع(از مزرعه تا سفره مصرف کننده) .

سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی درمحیط های زندگی،پرورش ونگهداری دام وسایرتاسیسات مربوطه.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات اجرایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیر واگیر از جمله بیماری‌های متابولیک ، مسمومیت ها و...

مدیریت اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی برای کنترل ، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های فرامرزی باهماهنگی واحدهای ذی ربط.

راه اندازی شبکه ملی تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل‌کشور.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت بحران و واکنش های سریع برای بهداشت دام و ایمنی مواد غذایی در سطح ملی.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات پیشگیرانه و کنترلی بیماری‌های واگیر دار و قرنطینه ای در حیوانات وحشی و پرندگان آزادپرواز با همکاری مراجع داخلی و بین المللی مرتبط .

سیاست گذاری و تعیین انواع مختلف حیوانات خانگی بی خطر برای جامعه و اعمال ضوابط بهداشتی و راهبری مراکز بهداشتی درمانی بخش غیر دولتی دامپزشکی برای صدور شناسنامه این حیوانات و ایمن سازی مستمر آنان در برابر بیماری‌های واگیردار.

برنامه ریزی ومدیریت شبکه ملی ثبت انواع داروها ، فرآورده‌های  بیولوژیک، واکسن ها، 

سرم ها ضد عفونی ها ، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه.

سیاست گذاری و تعیین ضوابط تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی و استاندارد گذاری آنان و تدوین مقررات و آیین نامه های لازم و اعمال انان برای پرهیز و اجتناب از آزار حیوانات وبه حداقل رساندن مطالعات in vivo (حیوانات زنده).

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط برای رعایت حقوق حیوانات و تامین رفاه دام ودستیابی به تولیدات ارگانیک دامی با تاکید بر ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی در این‌رابطه.

شناسایی و تعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک.

ایجاد پست های قرنطینه در داخل کشور و پایانه های مرزی به منظور اعمال مقررات بهداشتی و

 قرنطینه ای .

سیاست گذاری،ْ برنامه ریزی و نظارت بر امور تشخیص و درمان بیماری‌های دامی .

ایجاد وتوسعه کمی وکیفی شبکه های مختلف آزمایشگاهی تشخیص وکنترل کیفی به منظور حمایت شبکه مراقبت بیماری‌های دام و آبزیان واستانداردسازی آن‌ها.

تدوین ومدیریت برنامه ملی اعتبار بخشی آزمایشگاه های دامپزشکی کشور(تحقیقاتی- اجرایی – دولتی- غیردولتی ).

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با بیوتکنولوژی وطب مکمل در دامپزشکی.

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به پسماندهای دامپزشکی .

تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی و اجرایی بهداشتی و قرنطینه ای (ملی ، منطقه ای و بین المللی )دامپزشکی .

سیاست گذاری،برنامه ریزی و استقرار و گسترش شبکه های ملی تشخیص بقایای دارویی درفرآورده‌های  دامی بمنظور اجرای برنامه های ملی کنترل بقایای دارو،آنتی بیوتیک،سموم،آفت کش ها،فلزات سنگین و ...

برنامه ریزی درجهت مدیریت فرایند تولید،فرآوری،ورود وصدور،نگهداری و توزیع انواع دارو ، واکسن، سرم ، ضدعفونی کننده ها، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه آن‌ها و کارایی این نهاده ها.

انجام نظارت های موثر برمراکز و کارخانه های تولیدوفرآوری،ورود ،صدور و توزیع انواع دارو ، واکسن، سرم، ضدعفونی کننده ها، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه موردمصرف دامپزشکی.

برنامه ریزی وهماهنگی ترویج و انتقال آخرین یافته های بهداشتی ، قرنطینه ای و امنیت زیستی دامپزشکی به بهره‌برداران مرتبط ازطریق واحدهای عملیاتی تابعه.

برنامه ریزی وهماهنگی بمنظور آموزش و اطلاع رسانی در امر بهداشت عمومی.

برنامه ریزی وهماهنگی بمنظور توسعه سطح دانش،فن آوری مهارت های دامپزشکی ازطریق ایجاد ارتباط مستمر و موثر بامراکز ونهادهای تحقیقاتی ومشارکت با مراکز آموزشی و تحقیقاتی در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی .

 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان .

سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه و آموزش بخش غیردولتی در حوزه دامپزشکی وصدورپروانه های لازم ونظارت برعملکردآن‌هاباهمکاری مراجع ذیربط.

مشارکت فعال در کنفرانس های داخلی و بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس ها و همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی و دامپزشکی.

تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکزدامداری کشور.

تهیه وسایل و لوازم فنی ، داروها، واکسن، سرم ، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی از داخل یا خارج از کشور و عرضه آن به مصرف کنندگان به قیمت تمام شده یا به صورت بلاعوض(برابربند13 قانون سازمان دامپزشکی کشور).

برنامه ریزی و نظارت بمنظوراجرای مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مربوط به بهداشت دام در سطح کشور.

همکاری با نهادهای مرتبط در ذبح و صید شرعی .

لینک کوتاه