نام واحدمسئول واحدشماره تلفن
تلفنخانهآقای نعمت شعبانی111
معاونت توسعه مدیریت و منابعآقای دکتر امراله قاجاری113
دفتر مدیرکلآقای ماشالله شعبانی114
معاونت سلامتآقای دکتر سیمرونی115
دفتر معاونینآقای مجید بارونی117
مدیر کلآقای دکتر مرتضی بحرانی118
امور مالیخانم نصوری120
امور پرداخت قراردادهاخانم چاهکوتاهی - آقای شادمان 121
اداره آبزیانآقای دکتر احمدی122
روابط عمومیآقای کللی123
دیوان محاسباتآقای پیرینه124
کتابخانه و آموزشخانم حقیقی125
امور حقوقیآقای دهقان126
دفتر ایمنی و خدماتآقای زاهدی128
حراستآقای دکتر سلیمی فرد129
اداره نظارتآقای دکتر محمدرضا عباسی130
اداره قرنطینهآقای دکتر بازیار131
انبارآقای عباس تنگستانی132
آزمایشگاه کنترل کیفیآقای دکتر آبسالان فرد133
نگهبانی140
کارپردازیآقای مارگیر141
بسیج و امور شهرستان هاآقای دکتر کاوه فرد142
امور اداری، رفاه و پشتیبانیآقای دکتر باصولی143
کارگزینیآقای جان امیری144
دبیرخانهخانم تمهید 146
ارزیابی عملکردآقای محمد زاده148
فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای بهروز بهنامی149
اداره طیورآقای دکتر تنگستانی151
دفتر نمایندگی ولی فقیهآقای حجت الاسلام و المسلمین محمدی منش153
اداره مبارزه و بررسی هاآقای دکتر رنجبر155
بهنامی123
لینک کوتاه