مرتضی بحرانی

مدیر کل مرتضی بحرانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733322004

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدمهدی سیمرونی

معاون سلامت محمدمهدی سیمرونی

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدحسن رهنما

معاون توسعه مدیریت و منابع محمدحسن رهنما

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

نعمت الله رنجبر

بهداشت و مدیریت بیماری های دامی نعمت الله رنجبر

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

لینک کوتاه