منشور اخلاقی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان بوشهر 
مـا کارکنـان اداره کل دامپزشکی استان بوشهر بـا ایمـان بـه خالـق هسـتی و الهـام از تعالیـم عالیـه اسـلام ، تمـام تـلاش و همـت خـود را بـرای انجــام صادقانــه وظایــف و افزایــش ســطح رضایــت منــدی مــردم در راسـتای اعتـلای بهداشـت دام و تامیـن امنیـت و سـلامت غذایـی بـه کار گرفته و خود را ملزم به رعایت اصول زیر می دانیم :
1 -همـواره رضایـت خـدای متعـال را مـد نظـر قـرارداده و بـر آنچـه کـه خداونـد امـر یـا از آن نهـی مـی کنـد ، توجـه کامـل داشـته و او را ناظـر بـر اعمـال و کـردار خویـش بدانیم.
2 -بــه رعایــت نظــم در انجــام فعالیــت هــا و حضــور بــه موقــع در محــل کار و آراستگی شخصی خود توجه نماییم .
3 -در انجـام وظایـف و مسـئولیت هـا پشـتکار و جدیـت داشـته و آنهـا را بـا دقـت ، صحت و به موقع انجام دهیم .
4 -روحیـه کار جمعـی را در خـود تقویـت و در انجـام فعالیـت هـای گروهـی مشـارکت پذیر باشیم .
5 -سـعی نماییـم دانـش خـود را بـه روز نگـه داشـته و بـا اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن تا حد ممکن امور مربوط به مشتریان را بدون نیاز به حضور آنان انجام دهیم .
6 -به ارباب رجوع احترام گذاشته و با آنان خوش رفتار باشیم .
7 -بـا رعایـت انصـاف ، عدالـت و رازداری خواسـته هـای قانونـی اربـاب رجـوع را در چارچـوب وظایـف خـود بـا صحـت ، دقـت ، سـرعت و بـا حفـظ کرامـت انسـانی بـدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم .
8 -روحیـه انتقـاد پذیـری داشـته وانتقـادات سـازنده دیگـران را بـه عنـوان فرصتـی برای اصلاح و بهبود خود وفعالیت هایمان بدانیم.
9 -از امکانــات ، تجهیــزات و ســرمایه هــای ســازمان حفاظــت نمــوده و در اســتفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
10 -صرفـه جوئـی ، نـوآوری ، خلاقیـت و مسـئولیت پذیـری در انجـام امـور محولـه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم .
لینک کوتاه