گزارش تفصیلی اعتبارات 1402

گزارش تفصیلی اعتبارات 1401

 

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1402(منتهی به اسفند ماه) اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

ردیف

طرح

اعتبار مصوب(میلیون ریال)

تخصیص(میلیون ریال)

جذب(درصد)

پیشرفت فیزیکی(درصد)

1

تعمیر و تجهیز واحدهای فنی دامپزشکی

25333

15933

62.9

60

2

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل اسـتان بوشـهر

70000

50000

71.4

70

3

پایش و کنترل بهداشتی دام و فراورده های خام دامی و شیلاتی و نهاده های تولید در استان بوشهر

53000

40000

75.5

75

4

احداث واحدهای فنی دامپزشکی استان بوشهر

30000

0

0

0

 

جمع

178333

105933

میانگین52.45درصد

میانگین51.25درصد

 

 

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1401(منتهی به اسفند ماه) اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

ردیف

طرح

اعتبار مصوب(میلیون ریال)

تخصیص(میلیون ریال)

جذب(درصد)

پیشرفت فیزیکی(درصد)

1

تعمیر و تجهیز واحدهای فنی دامپزشکی

54577

37650

100

69

2

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل اسـتان بوشـهر

62000

62000

100

100

3

پایش و کنترل بهداشتی دام و فراورده های خام دامی و شیلاتی و نهاده های تولید در استان بوشهر

42000

42000

100

100

 

جمع

158577

141650

100

میانگین90درصد

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 99(منتهی به اسفند ماه) اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

ردیف

طرح

اعتبار مصوب(میلیون ریال)

تخصیص(میلیون ریال)

جذب(درصد)

پیشرفت فیزیکی(درصد)

1

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل اسـتان بوشـهر

29200

17500

100

60

2

پایش و کنترل بهداشتی دام و فراورده های خام دامی و شیلاتی و نهاده های تولید در استان بوشهر

18112

10912

100

61

3

تعمیر و تجهیز واحد های دامپزشکی (به جز آزمایشگاه های و مراکز بررسی ها)

4700

1700

100

37

 

جمع

52012

30112

-

میانگین53درصد

 

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 98(منتهی به اسفند ماه) اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

ردیف

طرح

اعتبار مصوب

(میلیون ریال)

تخصیص

(میلیون ریال)

جذب

(درصد)

پیشرفت فیزیکی

(درصد)

1

احداث واحد های فنی دامپزشکی

2850

1425

100

50

2

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل اسـتان بوشـهر

29500

10460

100

50

3

پایش و کنترل بهداشتی دام و فراورده های خام دامی و شیلاتی و نهاده های تولید در استان بوشهر

20800

7453

100

40

4

تعمیر و تجهیز واحد های دامپزشکی (به جز آزمایشگاه های و مراکز بررسی ها)

7900

0

0

0

 

جمع

61050

19338

-

میانگین35درصد

 

 

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 97(منتهی به آبان ماه) اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

ردیف

پروژه

اعتبار مصوب(میلیون ریال)

تخصیص(میلیون ریال)

جذب(درصد)

پیشرفت فیزیکی(درصد)

1

احداث و تکمیل ساختمان فنی دامپزشکی دیر

2500

2500

100

85

2

تکمیل و تجهیز واحد فنی دامپزشکی عسلویه

800

0

0

0

3

کنترل بهداشتی دام

7450

5540

65

72

4

کنترل و نظارت بهداشتی شرعی بر فراورده های خام دامی و شیلاتی

7400

5780

69

75

5

مبارزه با بیماری های واگیر ابزیان

4000

2960

70

76

6

مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی دام

10350

7936

68

76

7

مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی طیور و زنبور عسل

4000

2380

56

70

8

تعمیر و تجهیز واحد های فنی دامپزشکی

8000

5262

58

60

9

آموزش همگانی و ترویج سلامت فراورده های پروتئینی حیوانی

1750

688

40

55

10

تعمیر و تجهیز واحدهای قرنطینه ای دامپزشکی

2200

1300

50

50

 

جمع

48450

34346

-

میانگین61.9 

 

 

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

 

ردیف

پروژه

اعتبار مصوب

تخصیص

جذب

(درصد)

پیشرفت فیزیکی

(درصد)

1

احداث و تکمیل ساختمان فنی دامپزشکی دیر

1500

0

0

85

2

تکمیل و تجهیز واحد فنی دامپزشکی عسلویه

1000

0

0

95

3

کنترل بهداشتی دام

7450

4415

50

55

4

کنترل و نظارت بهداشتی شرعی بر فراورده های خام دامی و شیلاتی

6600

4831

52

54

5

مبارزه با بیماری های واگیر ابزیان

4500

4322

51

56

6

مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی دام

9350

5306

52

54

7

مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی طیور و زنبور عسل

4900

3311

53

55

8

تعمیر و تجهیز واحد های فنی دامپزشکی

7700

0

0

0

9

آموزش همگانی و ترویج سلامت فراورده های پروتئینی حیوانی

2000

0

0

0

10

تعمیر و تجهیز واحدهای قرنطینه ای دامپزشکی

1800

0

0

0

 

جمع

46800

22185

-

میانگین45.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 95 اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

 

ردیف

پروژه

اعتبار مصوب

تخصیص

جذب(درصد)

پیشرفت فیزیکی(درصد)

1

احداث و تکمیل ساختمان فنی دامپزشکی دیر

2800

2800

100

100

2

تکمیل و تجهیز واحد فنی دامپزشکی عسلویه

1000

1000

100

100

3

کنترل بهداشتی دام

4350

4350

100

100

4

کنترل و نظارت بهداشتی شرعی بر فراورده های خام دامی و شیلاتی

3450

3450

100

100

5

مبارزه با بیماری های واگیر ابزیان

4300

4300

100

100

6

مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی دام

6000

6000

100

100

7

مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی طیور و زنبور عسل

2650

2650

100

100

8

تعمیر و تجهیز واحد های فنی دامپزشکی

4519

4519

100

100

9

تعمیر و تجهیز دامپزشکی شهرستان دشتستان

300

300

100

100

10

تعمیر و تجهیز دامپزشکی شهرستان کنگان

200

200

100

100

11

تعمیر و تجهیز واحدهای قرنطینه ای دامپزشکی

700

700

100

100

 

جمع

30269

30269

100

100

 

لینک کوتاه